T
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán òng nàng cũng đã sớm có quyết định, nếu có một ngày, bản thân nàng trở nên không hề khác gì nhân loại, quen thuộc những tính cách thông thường của nhân loại, khi đó nàng sẽ giống như một nữ nhân nhân loại bình thường, thương yêu Cơ Động, cùng với hắn ở một chỗ, vĩnh viễn ở bên nhau.
    Cơ Động luôn luôn vì Liệt Diễm mà cố gắng tu luyện, không ngừng trả giá. Nhưng mà, từ khi hắn biết Liệt Diễm cũng nhận rõ ràng phần tình cảm kia của mình, hơn nữa Liệt Diễm cũng luôn luôn vì mình mà trả giá, yên lặng trả giá. Nàng đã vì hắn mà đi theo đến thế giới bên ngoài, thế giới nhân loại, nơi mà nàng cũng kh
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top