J
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán lấy hàng đổi hàng cũng rất phiền toái. Cho nên, Bộ Chất hỏi Tào Bằng có cách gì giải quyết vấn đề chẳng dễ dàng chút nào này không. Lúc ấy, Tào Bằng đã nghĩ ra biện pháp sử dụng tiền giấy, cùng loại với chi phiếu ở hậu thế. Lấy tín dụng quan phủ làm quy chuẩn, tiến hành mậu dịch giữa hai nơi, có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền toái.
    Quan trọng nhất là thông qua cách làm này, đôi bên có thể giảm bớt tiền giao dịch.
    Phải biết rằng mỗi lần mua bán đều hết cả trăm triệu đồng tiền, số tiền đồng phải tiêu hao thật sự quá lớn.
    Trung Nguyên lại vốn thiếu đồng. Muốn lưu thông một lượng lớn tiền
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top