B
Reaction score
2

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán nói của Tư Mã Huy khi ông chuẩn bị rời khỏi Tương Dương.
    - Ta mở học viện đã bốn năm. Trong số những đệ tử đã thu nhận, đặc biệt có Gia Cát và Bàng Thống là xuất sắc nhất. Nói thật, bản thân ta không lo lắng về tương lai của Khổng Minh. Khổng Minh biết tính đại cuộc vô song, tầm mắt rộng lớn, sớm muộn sẽ trở thành người tài. Người ta lo lắng chỉ là Sĩ Nguyên. Ba năm trước, ta từng thử chiêm đoán tiền đồ của hai người đó, đáp án thu được là quẻ tượng "Long phượng may mắn". Tuy nhiên mấy ngày trước ta chiêm tinh lại, đáp án khiến ta vô cùng kinh ngạc.
    Thuật chiêm tinh của Tư Mã Huy có thể coi
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top