B
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán y bìa sách viết mấy chữ "Bản đồ Mạc Bắc".
    Chỉ nhìn tên sách, Tào Bằng đại khái có thể đoán ra nội dung của quyển sách này, phần lớn là có liên quan đến Tây Vực Mạc Bắc. Chỉ có điều, Tào Bằng không rõ vì sao Tào Tháo lại phải đưa cho hắn quyển sách này. Nhưng Tào Tháo không nói, Tào Bằng cũng không tiện hỏi. Hắn nghĩ Tào Tháo tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đưa quyển sách này cho hắn, nhất định ông ta có lý do. Cụ thể là có ý gì? Có lẽ đợi đến khi thời cơ chín muồi, Tào Tháo mới có thể nói cho hắn biết.
    - Cháu về nhất định sẽ nghiên cứu thật kỹ.
    - Đi đi… Ta sẽ nói với Tử Văn và Thương Thư,
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top